Estatuts de l’Associació d’Amics i Voluntaris del CAACB

Estatuts de l’ Associació d’ Amics i Voluntaris de la gossera de Barcelona (CAACB)

 

CAPÍTOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPÍTOL V
CAPÍTOL VI
CAPÍTOL I

DENOMINACIÓ, OBJECTIUS, DOMICILI I ÀMBIT TERRITORIAL:

Article 1. L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE LA GOSSERA DE BARCELONA, adapta els seus estatuts a l’emparament de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, regida per la Llei 4/2008 de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i de la Llei 25/2015 del 30 del juliol del voluntariat i de foment de l’associacionisme, com a associació de voluntaris i de persones que vetllen per la dignificació de la vida dels animals recollits a la gossera de Barcelona, amb capacitat jurídica i plena capacitat d’obrar, i sense cap ànim de lucre.

Article 2. El domicili social de l’Associació es trobarà al carrer Sant Ildefons 20, Barcelona, C.P 08030.

Article 3. La seva duració serà indefinida. El seu àmbit d’actuació serà la província de Barcelona.

Article 4. L’Associació amb caràcter independent i apolític té com a objectius:

a) Dignificar la vida dels animals abandonats que es troben recollits al CAAC.

b) Lluitar contra l’abandonament animal.

c) Denunciar el maltractament animal en totes les seves formes.

d) Fomentar l’adopció dels animals de la gossera de Barcelona.

e) Proporcionar l’afecte humà necessari per a què els animals abandonats portin una vida el més
feliç possible.

f) Fomentar el veganisme, la defensa dels animals i del medi ambient.

Article 5. Amb la finalitat de complir aquests objectius es planificaran activitats
dirigides a:

1) L’esbarjo dels animals engabiats (passeig, socialització, joc, higiene).

2) Evitar l’abandonament i el maltractament animal, utilitzant tots els mitjans legals al
nostre abast.

3) Difondre la protecció animal tant en els diferents nivells educatius com en la societat en
general.

4) Conscienciar a la societat de les conseqüències de l’abandonament i del maltractament dels
animals en general i dels gossos en particular.

5) Col·laborar activament en aquelles activitats d’altres organitzacions tant públiques com privades,
que el seu objectiu sigui la reinserció dels animals abandonats i la millora
dels animals en general.

CAPÍTOL II

ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ:

Article 6. El òrgans de l’Associació seran:

a) L’Assemblea General

b) La Junta Directiva

Article 7. L’òrgan màxim de decisió de l’Associació el constitueix l’Assemblea
General, que estarà composada pels socis de la mateixa.

Article 8. Les reunions de l’Assemblea General seran ordinàries i extraordinàries.
L’Assemblea General serà convocada en sessió ordinària 2 cops a l’any, la
primera al mes de gener i la segona a finals del mes de juny, per tal d’aprovar
el pla general d’actuació de l’Associació, censurar la gestió de la Junta
Directiva, així com l’estat de les comptes.

L’Assemblea General es reunirà en sessió
extraordinària quan les circumstàncies ho aconsellin, a judici del President,
quan la Junta Directiva així

ho acordi en atenció als assumptes que
s’han de tractar o quan ho proposi un terç dels associats.

Article 9. Seran funcions de l’Assemblea General Ordinària:

a) Dissenyar les
línies d’actuació de l’Associació.

b) Control dels
balanços econòmics i pressupostos, aprovant-los en el seu cas.

c) Analitzar la gestió
de la Junta Directiva, aprovant-la en el seu cas.

d) Qualsevol altra que
no sigui de competència de l’Assembla General Extraordinària.

Correspon a l’Assemblea General
Extraordinària:

a) Nomenament dels
membres de la Junta Directiva.

b) Modificació dels
Estatuts.

c) Dissolució de
l’Associació.

d) Constitució de
Federacions o integració en elles.

Article 10. Les convocatòries de les Assemblees Generals es realitzaran per escrit
indicant el lloc, dia i hora de la reunió, així com l’expressió concreta dels
assumptes a tractar. Es considera vàlida la convocatòria utilitzant el correu
electrònic.

Entre la convocatòria i el dia
assenyalat per a la celebració de l’Assemblea haurà d’haver-hi un espai
temporal de com a mínim quinze dies.

Article 11. Les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, quedaran
vàlidament constituïdes quan participin en elles un terç dels associats amb
dret a vot.

Els acords es prendran per majoria de
dos terços de les persones presents representades quan els vots afirmatius
superin els negatius, no sent computables a aquests efectes els vots en blanc
ni les abstencions.

CAPÍTOL III

LA JUNTA DIRECTIVA

Article 12. L’Associació serà gestionada i representada per una Junta Directiva formada per: un President, un Vicepresident, un Coordinador, un Tresorer, i un Secretari, que podrà realitzar la funció de Tresorer. Així mateix es podran nomenar tants Vocals com s’estimi oportú en cada moment.

Els membres de la Junta Directiva seran designats i revocats per l’Assemblea General Extraordinària entre els associats majors d’edat, en ple ús dels seus drets civils.

Tots els càrrecs que composen la Junta Directiva son no remunerats i el seu mandat tindrà una duració de 2 anys, reelegible.

Article 13. Els membres de la Junta Directiva podran causar baixa per renúncia voluntària comunicada per escrit a la mateixa Junta Directiva.

Els membres de la Junta Directiva que haguessin esgotat el termini pel qual van ser elegits, continuaran ostentant els seus càrrecs fins al moment en que es produeixi la acceptació dels que els substitueixin.

Article 14. Les facultats de la Junta Directiva s’estendran. Amb caràcter general a tots els actes propis de les finalitats de l’Associació, sempre que no requereixin, segons els Estatuts, autorització expressa de l’Assemblea General.

Son facultats particulars de la Junta Directiva:

a) Dirigir les activitats socials i portar la gestió econòmica i administrativa de l’Associació, acordant
realitzar els oportuns contractes i actes.

b) Executar els acords de l’Assemblea General.

c) Formular i sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General els balanços i els comptes anuals.

d) Resoldre sobre l’admissió de nous associats.

e) Nomenar delegats per a alguna determinada activitat de l’Associació.

f) Qualsevol altra facultat que no sigui de l’exclusiva competència de l’Assembla General de socis.

Article 15. La Junta Directiva es reunirà tants cops com ho determini el seu president, i a iniciativa o petició d’un mínim del 70% dels seus membres.
Quedarà constituïda quan assisteixi la meitat més un dels seus membres. Per a que els seus acords siguin vàlids hauran de ser presos per majoria de vots. En cas d’empat, el vot del president serà de qualitat.

Article 16. El president de la Junta Directiva ho serà també de l’Associació i tindrà les següents atribucions:

a) Representar legalment a l’Associació davant de tota mena d’organismes públics o privats.

b) Convocar, presidir i aixecar les sessions que celebri l’Assemblea General i la Junta Directiva,   així com dirigir les deliberacions d’una i altra, decidint amb vot de qualitat en cas d’empat.

c) Ordenar pagaments i autoritzar amb la seva firma els documents, actes, i correspondència.

d) Adoptar qualsevol mesura urgent que sigui necessària o convenient per al bon funcionament de l’Associació o per al desenvolupament de les seves activitats.

Article 17. El vicepresident substituirà al president en absència d’aquest, motivada per malaltia o qualsevol altra causa, i tindrà les mateixes atribucions que ell.

Article 18. El secretari s’ocuparà de la direcció dels treballs purament administratius de l’Associació, expedirà certificacions, portarà els llibres de l’Associació que siguin legalment establerts i el fitxer d’associats, i custodiarà la documentació de l’entitat, fent que es cursin a les comunicacions sobre designació de Juntes Directives i demés acords socials inscriptibles als Registres corresponents, així com la presentació dels comptes anuals i el compliment de les obligacions documentals en els termes que legalment corresponguin.

Article 19. El tresorer dirigirà la comptabilitat de l’Associació, pendrà raó i portarà compte dels ingressos i de les despeses, intervenint les operacions d’ordre econòmic, recaudarà i custodiarà els fons pertanyents a l’Associació.

En cas de que no existeixi persona designada per tresorer, les seves funcions passaran a ser responsabilitat del Secretari de l’Associació.

Article 20. Els Vocals tindran les obligacions pròpies del seu càrrec com a membres de la Junta Directiva, així com les que neixin de les delegacions o comissions de treball que la pròpia Junta encomani.

Article 21. Les vacants que es poguessin produir durant el mandat de qualsevol dels membres de la Junta Directiva, seran cobertes provisionalment entre els seus membres fins a l’elecció definitiva per l’Assemblea General Extraordinària.

CAPÍTOL IV

SOCIS

Article 22. Podran pertànyer a l’Associació totes aquelles persones amb capacitat d’obrar que tinguin interès en el desenvolupament dels fins de l’Associació.

Per pertànyer a la mateixa s’haurà d’emplenar una sol·licitud que s’enviarà al president de la Junta Directiva, i
qui decidirà junt amb aquesta la inclusió del nou soci.

Article 23. Els socis causaran baixa en el cas de renúncia voluntària, comunicada per escrit a la Junta Directiva o per falta de pagament de dos quotes seguides.

Article 23 bis. Tal com es preveu a l’article 321-4 f del CcC, l’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis voluntaris i col·laboradors.

Aquestes infraccions es poden qualificar en greus i molt greus i les sancions corresponents poden anar des de d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableix el nostre pla de voluntariat.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denuncia o comunicació. En un termini de
10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i
aprovada per dues terceres parts del membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

El procediment per sancionar seguirà aquest ordre:

L’associació considera que la persona no pot seguir vinculada per la “no adequació” a les activitats que es realitzen,
i/o per l’incompliment dels supòsits recollits a la clàusula 13 del protocol de voluntariat (en referencia a la Llei 39/2015), en base a aquests incompliments, es procedirà a l’expulsió del voluntari. Considerem incidència qualsevol
conducta que no s’avingui a la normativa de l’Associació i que queden recollides a continuació:

– incidències greus:

* Supòsits:

** Incompliment de qualsevol de les normes recollides en el conveni de les entitats amb el CAACB

**Ignorar les indicacions donades per part de l’equip de Coordinació de voluntariat o pels responsables  del CAACB

** Altres supòsits:

Actituds poc respectuoses envers els animals i/o les persones.

No fer bon ús de les instal·lacions  dels recursos subministrats.

No complir el compromís d’hores mínimes de voluntariat.

* Mesures correctores:

* Primera vegada: avís per escrit

* Segona vegada: suspensió durant un mes com a voluntari i realització d’un nou curs de formació

* Tercera vegada: suspensió definitiva de la participació de la persona voluntària en projectes del CAACB

– incidències molt greus:

* Supòsits:

** Passejar gossos deslligats

** Passejar gossos GPP sense morrió

** Realitzar algun tipus d’acció que pugui incomodar als animals: tocar-los quan tenen por, obligar-los a caminar si no volen, colpejar-los o escridassar-los.

** Passejar els gossos sense parar atenció a l’animal (estar pendent del mòbil, escoltar música amb auriculars, etc.)

** Qualsevol acte violent envers els animals i/o les persones.

* Mesures correctores:

* Primera vegada: suspensió durant 2 mesos de la persona voluntària i realització d’un nou curs de formació

* Segona vegada: suspensió definitiva de la participació de la persona voluntària en projectes del CAACB

Sense perjudici de la tramitació de la denúncia corresponent si s’escau.

Totes aquelles persones voluntàries de l’Associació que duguin a terme activitats en el marc del CAACB hauran
d’avenir-se a les normatives del centre. En cas contrari, com a entitat, procedirem a donar-les de baixa, finalitzant així les seves tasques voluntàries dins l’entitat.

Article 24. Els socis tindran els següents drets:

a) Prendre part en les activitats que organitzi l’Associació en compliment dels seus fins.

b) Gaudir de totes les avantatges i beneficis que l’Associació pugui obtenir.

c) Participar a les Assemblees amb veu i vot.

d) Ésser electors i elegibles per als càrrecs directius.

e) Posseir un exemplar d’aquests Estatuts i rebre informació sobre els acords adoptats pels òrgans de l’Associació.

f) Fer suggeriments als membres de la Junta Directiva per tal que es millori el compliment dels fins de l’Associació.

g) Recórrer a la Junta Directiva quan considerin que els seus drets han estat vulnerats.

Article 25. Els socis tindran les següents obligacions:

a) Complir els presents Estatuts i els acords vàlids de les Assemblees i la Junta Directiva.

b) Complir, en el seu cas, amb les obligacions inherents al càrrec que ocupin.

c) Abonar les quotes que es fixin.

Article 26. L’Associació admetrà la participació en les seves activitats de col·laboradors i voluntaris, que no seran considerats socis.

Drets del voluntaris i col·laboradors

1. Estar informat del funcionament, finalitat i activitats de l’entitat on col·labora, així com tenir el suport i mitjans necessaris pel desenvolupament del seu exercici.

2. Rebre formació pel correcte desenvolupament del seu exercici.

3. Ser respectat en tot moment i no patir cap mena de discriminació per la seva condició i creences.

4. Obtenir certificacions de les activitats on participa per tal de poder acreditar-se com a voluntari davant de tercers.

5. Participar activament en totes i cadascuna de les fases dels programes i activitats on col·labori, obtenint el reconeixement social de la seva tasca.

6. Estar assegurat per cobrir els danys que, involuntàriament, i derivats de l’activitat del voluntariat, pugui causar
a tercers.

7. Recuperar, si fos el cas, les despeses derivades de l’activitat de voluntariat.

8. Pactar lliurement les condicions, el temps, l’horari i les responsabilitats de la seva acció voluntària dins del marc permès.

Deures del voluntaris i col·laboradors

9. Ajudar i col·laborar en allò necessari per tal d’aconseguir els objectius de l’activitat en la que participa i complir els compromisos adquirits dintre l’organització.

10. Ser responsable, tenir bona fe i no acceptar cap mena de contraprestació en l’exercici de les activitats del
voluntariat, recolzant sempre l’entitat i respectant les normes internes de la mateixa.

11. Complir amb les mesures de respecte, seguretat i higiene de l’entitat amb la que col·labora.

12. Procurar pel benestar dels animals i comunicar qualsevol problema de salut que pugui ser detectat durant les tasques de voluntariat.

13. Mantenir en tot moment la confidencialitat de tota la informació que rebi i/o conegui en el desenvolupament de la seva activitat.

14. Notificar amb antelació la renuncia de l’activitat de voluntariat, donant temps a l’entitat a prendre les mesures
necessàries per no perjudicar les seves tasques.

CAPÍTOL V

RÈGIM ECONÒMIC, COMPTABILITAT I
DOCUMENTACIÓ

Article 27. Els recursos econòmics previstos per al desenvolupament dels fins i les activitats de l’Associació seran els següents:

a) Les quotes abonades pels socis, periòdiques o extraordinàries.

b) Les subvencions, donacions o herències que pogués rebre de forma legal per part dels associats o de terceres persones.

c) Els ingressos que s’obtinguin mitjançant les activitats lícites que acordi la Junta Directiva.

Article 28. L’exercici associatiu i econòmic serà anual i el seu tancament tindrà lloc el 31 de desembre de cada any.

Article 29. L’Associació portarà una comptabilitat que li permeti obtenir la imatge fidel del resultat i de la situació financera de l’entitat, així com de les activitats realitzades.

CAPÍTOL VI

DISSOLUCIÓ

Article 30. Es dissoldrà voluntàriament quan així ho acordi l’Assemblea General Extraordinària, convocada a l’efecte, per una majoria de dos terços del associats.

Article 31. En cas de dissolució, es nombrarà una comissió liquidadora la qual, si existís sobrant líquid, ho destinarà per a fins que no desvirtuïn la seva naturalesa no lucrativa.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

S’autoritza a la Junta Directiva per a que iniciï els tràmits oportuns a fi d’obtenir la qualificació d’Associació d’Utilitat Pública.

Barcelona, a 8 d’abril de 2018

Signat:

Ramón Peiró Tort, President

Maria Eulàlia Trias Capella, Vicepresidenta

Raquel Barris Martí, Secretària

María Isabel Guerrero Sánchez, Tresorera

 

 

Aquests estatus han estat aprovats per acord de l’Assemblea General de data 8 d’abril de 2018.

Raquel Barris Martí Ramón Peiró Tort

Secretària President

Desplaçat dalt de tot